POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUMSZOROWAREK.PL

 

WSTĘP

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sławomir Pstrągowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPS-Serwis Pstrągowski Sławomir (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Lubelska 29, 10-406 Olsztyn) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7391990067, REGON 510811809, adres poczty elektronicznej: kontakt@centrummyjek.pl - zwany dalej "Administratorem".
 2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.centrumszorowarek.pl, zwany dalej Serwisem.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostatał, w niektórych punkach, zastąpiony określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”.
 4. Skrót RODO użyty w polityce prywatności oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a.  Realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b.  Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c.  Analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

DANE, KTÓRE ZBIERAMY

 1. Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń zwrotów i reklamacji). W wypadku Przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis Centrumszorowarek.pl korzysta z plików cookies. W jaki sposób korzystamy z plików cookies znajdzie w naszej Polityce cookies.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 2. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom państwowym, organom ścigania).

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA – TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do sprostowania danych możesz realizować poprzez konto w Serwisie również przez edytowanie danych w sekcji „Moje konto”.
 5. Masz prawo do usunięcia konta w Serwisie Centrumszorowarek.pl (W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja i usunięcie konta" na adres: kontakt@centrummyjek.pl. Wiadomość musisz przesłać z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w serwisie Centrumszorowarek.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Polityka bezpieczeństwa jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.